Watch it! Nyhetsbrev #15 – Vårhej!


Hej! Vi i Watch it! har nu under vår snart 1 ½ års långa verksamhet samlat ihop våra erfarenheter från våra deltagare, strax över 2000 till antalet. I det här nyhetsbrevet kan du läsa om resultatet, hittills!

 

——————————————————————————————————————— 

Unga vill vara med och bestämma

 

“Vi vill sända ett budskap till myndigheterna att bara för att vi bor i förorten och kanske inte har lika mycket dyra kläder, kanske inte lika rika och bor inte i samma villa gör oss inte mindre viktiga. Vi är alla människor (…) Vi bryr oss. Vi vill verkligen göra en skillnad.”

– En deltagare om att påverka i sin stad

”Ekologiska och sociala värden börjar prioriteras över ekonomiska (…) Man börjar handla ekologiskt. Bilar minskar och ersätts av kollektivtrafik. Vi börjar värna om miljön”

– En deltagare skriver om sitt drömscenario för framtiden

 

Hur mycket gemensamt har egentligen unga i dagens splittrade samhälle? Vad har en ung som talar om fattigdom i sitt bostadsområde och en annan som talar om ekologins värde gemensamt? I demokratiprojektet Watch it!s möten med unga om inflytande och påverkan visar det sig att likheterna är större än olikheterna. Lärdomarna från våra deltagare är att unga, vare sig de lever i miljonprograms- eller villahusområden, befinner sig i ett typ av utanförskap som inte uppmärksammas – bristen på möjligheter till inflytande och medbestämmande.

Vilka områden är det då som unga deltagare varit mest intresserade av att påverka? På en lokal nivå tycker många att fritidsaktiviteter, trygghet, närmiljön och skolan är viktigast. Oftast hör de också samman. Bland annat anser många av våra deltagare att det är viktigt att det finns fritidsaktiviteter i närområdet vilket också anses bidra till ökad trygghet. En deltagare säger;

”Hade vi växt upp med det [aktiviteter] hade vi haft mycket mer att göra och jag personligen tror inte att det hade varit lika mycket brott eftersom man hade haft grejer att göra istället för att sitta och göra ingenting.”

                                          -En deltagare om fritidsaktiviteters betydelse

Många unga deltagare anser dessutom att deras bostadsmiljöer skulle kunna göras mer levande. Dels genom att göra dem vackrare där de som bor där får vara med och bestämma, men också genom att bygga fler billiga hyresrätter som unga har råd att bo i. Unga talar inte helt oväntat mycket om skolan, där de upplever att betygssättningen är orättvis mellan olika skolor, att sättet att betygsätta elever på är väldigt snävt och att det inte berättar allt om en elevs kunskaper. Det finns också en upplevelse om att kvaliteten i skolmaten sjunker samtidigt som läxberget växer. Engagemanget från vuxenvärlden ses av en stor andel unga som direkt frånvarande.

Ett annat av de mest återkommande ämnena som unga deltagare talar om är kollektivtrafiken. Idén om att kollektivtrafiken borde vara avgiftsfri och tillgänglig för alla kommer ofta fram liksom att kollektivtrafiken är viktig i arbetet för klimatet och det hållbara samhället. Inom ramen för klimatarbetet och det hållbara samhället tala unga också mycket om dagens konsumtionssamhälle och att vi måste konsumera mindre ”köp och släng”-varor samtidigt som vi borde göra det mer tillgängligt att köpa ekologiska varor. Många unga oroar sig dessutom för arbetsmarknaden där det är svårt att få jobb och en hel del delar en känsla av uppgivenhet inför arbetslivet. Här talar unga deltagare om behovet av praktik och satsningar från politiker att faktiskt göra något för att unga ska kunna få ett jobb. Många kopplar an arbetsmarknaden till vikten av att satsa på skolor och utbildning, som många unga ser som trampolinen in i arbetslivet.

Utanförskapet skär på så sätt idag en linje mellan unga och vuxenvärlden. Samhället har inte lyckats skapa en gemenskap unga och vuxna emellan som är nödvändig. Vi har inte lyckats demokratisera och fördela den politiska makten och vi har heller inte i tillräcklig grad skapat det utrymme för unga att förverkliga sina visioner. Istället har vi stora och oöverskådliga och som det ibland förefaller, nästan opåverkbara institutioner, myndigheter, företag och organisationer. I ett sådant perspektiv blir inte samhället särskilt behagligt, för någon.

Vi måste därför börja demokratisera och göra så att människor får makt över de beslut vi berörs av. Vi måste också medverka till att den aktivitet och det engagemang som är nödvändigt för att en sådan demokrati blir en levande demokrati och att samhället blir ett levande samhälle med en varm gemenskap. I en sådan demokrati inkluderas möjligheten till ett aktivt fritidsliv i sitt närområde, kreativa livsmiljöer, en jämlik och rättvis skolgång och ett socialt och miljömässigt hållbart samhälle där alla har tillgång till en meningsfull sysselsättning. Men också till kunskapen om demokratins faktiska innehåll.

Det är därför vår bestämda övertygelse att demokratiska processer och medbestämmande måste finnas överallt i samhället, inte avskilt och förpassat till tungrodda strukturer och institutioner. Vi tror att det är möjligt och att det är dags att börja med arbetet nu.

———————————————————————————————————————

 

Höjdpunkter som väntar: Klicka och läs mer!

2 mars→ Workshopdag med Fosies elevråd

3 mars → Pepp upp! – Festival inför internationella kvinnodagen

6 mars → Kick off! för vårens DIY-grupper

8 mars → Workshop med ComUng

22 mars → Workshop med Internationella Kvinnoföreningen

Kontakt!?

Mail info@watchit.nu Telefon 0702-662056 (Hilda Kraft)

Hemsida watchit.nu

 

Watch it!

Daniel Wolski

Hilda Kraft

Emma Rydin

Lisa Bauer

August Nilsson

Fatuma Awil