demokratiskt-ledarskap-ikon

SYFTE MED WORKSHOPEN

Med demokratiskt ledarskap syftar vi då på hur du som ledare kan bidra till deltagande och demokrati i en grupp.  Under workshopen pratar vi, reflekterar, diskuterar och testar metoder och verktyg.

Kontakta oss på info[at]watchit.nu om ni vill boka denna workshop, eller inspireras av verktygen härunder!

 

 

INFLYTANDETRAPPAN

Ladda ner Inflytandetrappan som pdf >>

 

SKENDEMOKRATI

 • Inget inflytande – Du är inte tillfrågad, har inte varit med och tagit beslutet och kanske inte heller vetat om att beslutet tas. Det gäller tex i många situationer mellan barn och vuxna.
 • Manipulation – Du luras att tro att du får tycka till, men dina åsikter räknas inte. Kan vara en obehaglig upptäckt där förtroendet skadas i relationen.
 • Dekoration – Det ser bra ut utifrån att tex medlemmarna i en förening fått tycka till men i realiteten är det bara dekoration på pappret. Flera kommunala medborgardialoger har fått kritik för just detta.

Kommentar skendemokrati: 1 och 2 värre än 0 som är illa men i alla fall ärligare.

MEDVERKANDE

 • Information – Att alla har samma information är grunden till allt inflytande. Undanhållande av information leder till ett underläge. Ett ex på när det inte fungerar är ett förenings- eller personalmöte där inte dagordning kommit ut till alla innan så att alla haft samma möjlighet att sätta sig in i informationen. Därmed har de inte samma förutsättning att påverka/medverka.
 • Välja bland alternativ – Här får en välja bland alternativ. Viktigt att tänka på för de som utformar alternativen är att de är genomtänkta och förankrade i målgruppen. Annars skapas lätt frustration och distans. Ett exempel är att elevrådet får ta ställning till om de vill ha temadag med fokus på demokrati eller genus. Men egentligen vill de jobba med klimat.

DELAKTIGHET

 • Lämna synpunkter – Här får du kanske välja bland olika alternativ men även lämna egna tankar och förslag. Det är viktigt att det är tydligt var och hur du gör det så att det är tillgängligt för alla och att synpunkterna verkligen tas om hand. Annars hamnar vi igen på skendemokrati.
 • Inbjudan till dialog – Alla som berörs av en fråga bjuds in att lämna tankar, åsikter, idéer och ta del av andras. Det är viktigt att det är i ett stadie där inflytande fortfarande är möjligt. Det är även viktigt att skapa ett tryggt rum och möjlighet för alla att verkligen delta. Det skulle tex kunna vara processen inför ett beslut i en förening där medlemmar får möjlighet att utforska och bearbeta frågan.

INFLYTANDE

 • Eget initiativ – Här är det viktigt att skapa förutsättningar för att kunna ta eget initiativ. Tex på en fritidsgård där unga uppmuntras att ta egna initiativ. Då krävs att det är tydligt hur en göra, vart en ska vända sig osv. Det är även viktigt med ett positivt bemötande, se möjligheter och stötta genom uppmuntran och rent praktiskt.
 • Lika bestämmande – Här bestämmer alla lika mycket. Allas röster räknas och har getts samma möjlighet enligt trappstegen under. Tex en styrgrupp med elever och lärare där alls röster väger lika tungt.
 • Självbestämmande – Här bestämmer du helt själv. Tex vilka kläder du väljer, vad du vill plugga. Med självbestämmande kommer även eget ansvar och att ta konsekvenserna av besluten.

Tre frågor kopplade till inflytandetrappan

Tänk på ett sammanhang du är med i. Du kanske är lärare, chef, fritidsledare, anställd, medlem i förening, deltagare i grupp eller förälder.

 • Hur har jag upplevt att eleverna/ungdomarna/de anställda/medlemmarna/människorna på min skola/fritidsgård/jobb/organisation/sammanhang kunnat vara delaktiga hittills?
 • ”Hur tycker jag att det borde vara? Varför?”
 • Vad skulle krävas för att alla skulle hamna på det trappsteg du skulle vilja?